උප්පැන්න සහතික නොමැති පුද්ගලයින් ලක්ෂයක් සදහා උප්පැන්න සහතික ලබා දීමේ ජාතික වැඩසටහන

දැනට ශ්‍රී ලංකාවේ ජීවත් වන උප්පැන්න සහතිකය අස්ථානගතවී හෝ උප්පැන්න සහතිකයක් ලියාපදිංචි  නොකරන ලද පුද්ගලයින් සදහා උප්පැන්න සහතික ලබා දීමේ ජාතික වැඩසටහන ජුනි මසදී පැවැත්වීමට රෙජිස්ට්‍රාර් ජනරාල් දෙපාර්තමේන්තුව විසින් කටයුතු සංවිධානය කර ඇත.

ඒ අනුව ඔබටත්  උප්පැන්න සහතිකයක් ලියාපදිංචි වී නොමැති නම් ඔබගේ ප්‍රදේශයේ ග්‍රාම නිලධාරීවරයා 2019-06-20  දිනට පෙර හමුවන්න.

 

ප්‍රාදේශීය ලේකම්,

වැල්ලවාය.

News & Events

Scroll To Top