නම    තනතුර  කාර්යයන්  දුරකතන අංකය
ටී.ඒම්. ඒල් ධර්මපාල මයා   මුදල් සහකාර

 මුදලින් ෙකෙරන සියලුම ෙගවීම්

ෙචක්පත් දෙවනි අත්සන් ෙයදීම

වාර්ෂික අැස්තෙම්න්තු සකස් කිරිම

හානි හා පාඩු ෙල්ඛන පවත්වාෙගන යාම

විගණන විමසුම් සදහා පිළීතුරු යැවීම

 0718034485
ඩී.ඒම්.ඒල් ෙස්පාලිකා ගුණතිලක මිය    රාජ්‍ය කලමණාකාර සහකාර

 පළාත් සභා මාසික ගිණුම් සාරාංශ සැකසීම

අක් මුදල් පාලන ගිණුම සැකසීම

පළාත් සභා ෙපාදු තැම්පත් ගිණුම පවත්වාෙගන යාම

 0755980107
ඩී.ඩබ්.ටී රුවන්මාලි මිය    රාජ්‍ය කලමණාකාර සහකාර

 වැටුප් සකස් කිරීම

කර්මාන්ත වව්චර් පිරීක්ෂාව

විගණන කළමනාකරණ කමිටුව පැවැත්වීම

 0713309933
යූ.ඒස්.ජී රුවන්මාලි මිය    රාජ්‍ය කලමණාකාර සහකාර

 මධ්‍යම රජය මාසික ගිණුම් සාරාංශ සැකසීම

අක් මුදල් පාලන ගිණුම සැකසීම

අත්තිකාරම් බී ගිණුම

 0767057037
ඒ.ඒස්.ඒස් සමන්මලී මිය    රාජ්‍ය කලමණාකාර සහකාර  මධ්‍යම රජෙය් ෙපාදු තැම්පත් ගිණුම පවත්වා ෙගන යාම  0714401063
 ඩබ්.ඒම්.ඒස් විජ්ලාල් මයා    රාජ්‍ය කලමණාකාර සහකාර  ගබඩාව පවත්වා ෙගන යාම  0702880970
ඩී.ඒම්.ඒස්.පී දිසානායක මයා   රාජ්‍ය කලමණාකාර සහකාර  ප්‍රසම්පාදන කටයුතු  0703302454
ෙක්.ඒම්.ඒම දමයන්ති මිය   රාජ්‍ය කලමණාකාර සහකාර  වාහන අාදායම් බලපත්‍ර සම්බන්ධ කටයුතු 0702337379
අාර්.ඒම්.පී ශශිප්‍රභා මිය   රාජ්‍ය කලමණාකාර සහකාර

 වවුචර් පරීක්ෂාව

වැය ෙලජරය පවත්වා ෙගන යාම

0714958032
ජී.ඩී.ඒන් කරුණාරත්න මිය   සංවර්ධන නිලධාරී  විශ්‍රාම වැටුප් පිළිෙයල කිරීම 0715698366

News & Events

15
අප්‍රේ2020
Corona Prevention Program | UPDATE STAGE 02

Corona Prevention Program | UPDATE STAGE 02

  COVID-19 තත්ත්ව වාර්තාව - වැල්ලවාය ප්‍රාදේශීය...

04
අප්‍රේ2020
Corona Prevention Program | UPDATE STAGE 01

Corona Prevention Program | UPDATE STAGE 01

  කොරෝනා (කොවිඩ්-19) වසංගත තත්ත්වය   යාවත්කාලීන කිරීම -...

Scroll To Top