නම තනතුර කාර්යයන් දුරකතන අංකය
උමයංගනී විජේනායක රාජ්‍ය කළමනාකරන සහයක

v  ව්‍යාපාර නාම ලියාපදිංචි කිරීම.

v  මැතිවරන කටයුතු

v  රාජ්‍ය භාෂා

v  පරිසර ආරක්ෂන බලපත්‍රය සදහා නිර්දේශ ලබා දිම

v  LGN,WEB

v  ඉදිරි /කළ වැඩසටහන්

v  රණවිරු කටයුතු

v  උකස් කල පත්‍ර නිකුත් කිරීම

ආයුර්වේද කටයුතු
 0712108832
 R.M.S මදුශානි රාජ්‍ය කළමනාකරන සහයක

v  ජනාධිපති කාර්යාලයෙන් ලැබෙන ලිපි පිළිබද කටයුතු කිරීම

v  අග්‍රමාත්‍ය කාර්යාලයෙන් ලැබෙන ලිපි සම්බන්ද කටයුතු කිරිම

v  නිල නිවාස

v  කාර්යාල නිලදාරින්ගේ ආපදා ණයසදහා වන විශය ගොනු කටයුතු

 ලේඛනාගාර සම්බන්ධ කටයුතු
0789152429 
P.M.D. ලක්මාලි

සංවර්ධන නිලධාරී

v  වාණිජමය නොවන කාර්යයන් සදහා වැලි, පස්, බොරළු කැණිම් බලපත්‍ර නිකුත් කිරීම

v  මැණික්, හැරිටේ බලපත්‍ර සදහා නිර්දේශ ලබාදීමට අදාළ කටයුතු

v  ගිනි අවි බලපත්‍ර සම්බන්ද කටයුතු

v  පුපුරන ද්‍රව්‍ය  බලපත්‍ර සදහා නිර්දේශ ලබාදීමට අදාළ කටයුතු

v  වාණිජමය කාර්යයන් සදහා වැලි, පස්, කළු ගල්, තිරුවානා මිනිරන් බලපත්‍ර සදහා නිර්දේශ ලබාදීමට අදාළ කටයුතු

කැණීම් සම්බන්ද පැමිණිලි හා පොදු කටයුතු
 0711549137
H.M.චාමරිකා ප්‍රියදර්ශනී

සංවර්ධන නිලධාරී

v  අග්‍රගාර රක්ෂන කටයුතු

v  වාහන සම්බන්ධ සියලුම කටයුතු

v  පොලිස් වාර්තා ලබා ගැනීම

v  වන අභ්‍යාස පැවැත්වීම සම්බන්ධ කටයුතු

v  ශිෂ්‍යාධාර  කටයුතු

v  දේපල ණය  සම්බන්ධ කටයුතු

v  විවිධ කටයුතු

v  බෞද්ධ, සංස්කෘතික, නිවාස, ක්‍රීඩා, ග්‍රාම සංවර්ධන,

තරුණ, මානව සම්පත්, සංචාරක කටයුතු
0775724151 
  K.H.S. ප්‍රියදර්ශනී සංවර්ධන නිලධාරී

v  තැපෑල සම්බන්ද කටයුතු

v  ආයතනයේ ජල බිල්පත්  සම්බන්ද කටයුතු

v  ආයතනයේ විදුලි බිල්පත්  සම්බන්ද කටයුතු

v  ආයතනයේ දුරකතන බිල්පත්  සම්බන්ද කටයුතු

v  ආදායම් සහතික නිකුත් කිරීමේ කටයුතු

v  වටිනාකම් සහතික නිකුත් කිරීමේ කටයුතු

v  තක්සේරු වාර්තා සහතික නිකුත් කිරීමේ කටයුතු

v  කොට්ඨාස දින රැස්වීම

v  ග්‍රාම නිළධාරී රැස්වීම

v  ප්‍රාදේශීය ලේකම්වරුන්ගේ රැස්වීම

v  කාර්යය මණ්ඩල රැස්වීම

v  ප්‍රජා පොලිස් කමිටු කටයුතු

v  සිවිල් ආරක්ෂක කමිටු කටයුතු

v  දේශන ශාලාව වෙන් කිරීමේ කටයුතු

වරිපනම් ගෙවීමේ කටයුතු
0702600059
    H.M.D.S. බණ්ඩාර සංවර්ධන නිළධාරී

v  සියළුම නිළධාරීන්ගේ (ක්ෂේත්‍ර,කාර්යාල,මාණ්ඩලික) ස්ථාන මාරු

v  සියළුම නිළධාරීන්ගේ රාජකාරී පැවරීමේ කටයුතු

v  ඇප තැම්පත් කටයුතු

v  ක්ෂේත්‍ර නිළධාරීන්ගේ යතුරු පැදි සම්බන්ධ කටයුතු

v  2016 අංක 12 දරන තොරතුරු පනතට අදාළ කටයුතු 

ලේඛනාගාර සම්බන්ධ කටයුතු
0712364572
G.A. ප්‍රීතිකා කුමාරී රාජ්‍ය කළමනාකරන සහයක

v  සියළුම සංවර්ධන නිළධාරීන්ගේ පෞද්ගලික ලිපි ගොනු සම්බන්ධ කටයුතු

v  සියළුම ක්ෂේත්‍ර නිළධාරීන්ගේ පෞද්ගලික ලිපි ගොනු සම්බන්ධ කටයුතු

v  ග්‍රාම නිළධාරී  කටයුතු

v  පුහුණු වැඩසටහන් හා ප්‍රායෝගික පුහුණුවන්නන් පිළිබද කටයුතු

විනය කටයුතු
0714407116
E.M.ආරියරත්න

රාජ්‍ය කළමනාකරන සහයක

v  පැමිණීමේ ලේඛණ නඩත්තු කටයුතු

v  සියළුම නිළදාරින්ගේ නිවාඩු

v  ක්ෂේත්‍ර නිළදාරින්ගේ( වෙනත් අමාත්‍යංශවල) නිවාඩු මාසිකව යැවීම

v  වෙනත් අමාත්‍යංශවල නිලධාරීන්ගේ මාසික පැමිණීමේ වාර්තා යැවීම

v  ඇගිලි සලකුණු යන්ත්‍ර මගින් දෛන්ක තොරතුරු ලබා ගැනීම

දුම්රිය වොරන්ට් බලපත්‍ර නිකුත් කිරීමේ කටයුතු
0718127387

News & Events

10
ජූනි2021

අත්‍යාවශ්‍ය සේවා - කොවිඩ් වසංගතය තුළ

කොවිඩ් වසංගත සමය තුළ වැල්ලවාය කොට්ඨාසයේ සේවාලාභී...

19
මාර්2021
වෙල්ලස්සේ ව්‍යවසාය 2021 - වැල්ලවාය දිගහැරුම | SED - Exhibition 2021

වෙල්ලස්සේ ව්‍යවසාය 2021 - වැල්ලවාය දිගහැරුම | SED - Exhibition 2021

ඔබ සැමට ආරාධනා !     වෙල්ලස්‌සේ...

Scroll To Top