ෙකාට්ඨාශය   
නිලධාරියාෙග් නම තනතුර ලිපිනය                  රාජකාරිය            
දුරකථන අංකය
වැල්ලවාය R.L.S.චන්ද්‍රසිරි මහතා
ෙබෟද්ධ සමාෙයා්ජක ප්‍රා.ෙල්.වැල්ලවාය  ෙබෟද්ධ කටයුතු සම්බන්දෙයන් ක්‍රියා කිරිම 0714396112
වැල්ලවාය .A.L.A.I.අමාලි මිය
සංවර්ධන නිලධාරි - විෙද්ශ කටයුතු ප්‍රා.ෙල්.වැල්ලවාය විෙද්හ කටයුතු 0711782155
වැල්ලවාය M.G.C.K කුමාර මහතා
සංවර්ධන නිලධාරි - විෙද්ශ කටයුතු ප්‍රා.ෙල්.වැල්ලවාය  විෙද්ශ කටයුතු  0717770125
වැල්ලවාය . k.s.සමරෙකා්න් මිය
සංවර්ධන නිලධාරි ප්‍රා.ෙල්.වැල්ලවාය  අායුර්ෙව්දය සම්බන්ද කටයුතු 0703749114
වැල්ලවාය   .U.G.R.ප්‍රියදර්ශනි මිය
තරුණ ෙස්වා නිලධාරි
Divisional Secretariat  තරුණ කටයුතු සම්බන්ධ 0717675921
වැල්ලවාය   .B.M.සජානි ෙම්ඛලා මිය
සංවර්ධන නිලධාරි ප්‍රා.ෙල්.වැල්ලවාය  හස්ත කර්මාන්ත සම්බන්ධ කටයුතු 0705782860
වැල්ලවාය   . L.A.D.S කුමාරි මිය
සංවර්ධන නිලධාරි ප්‍රා.ෙල්.වැල්ලවාය  පලාත් මාර්ග කටයුුතු
 0718734440
වැල්ලවාය                                                   .D.M.C.K.අරුණදීප මයා
අාපදා නිලධාරි ප්‍රා.ෙල්.වැල්ලවාය  අාපදා සහන ෙසවා කටයුතු  0788254870
වැල්ලවාය    I.G.S.D විෙජ්පාල මිය සංවර්ධන නිලධාරි ප්‍රා.ෙල්.වැල්ලවාය  පුනරුත්ථාපන කටයුතු  0721021214
වැල්ලවාය    R.M.S.මදුකුමාර මයා ග්‍රාම සංවර්ධන නිලලධාරි ප්‍රා.ෙල්.වැල්ලවාය  ග්‍රාම සංවර්ධන විෂයට අදාල කටයුතු  0752729036
වැල්ලවාය   .G.J.M.De සිල්වා මිය ඵලදායිතා නිලධාරි ප්‍රා.ෙල්.වැල්ලවාය  ඵලදායිතා සංවර්ධන කටයුතු  0702651307
වැල්ලවාය   .H.S.U.K.බුලත්සිංහල මිය සංවර්ධන නිලධාරි ප්‍රා.ෙල්.වැල්ලවාය  සංස්කෘතික කටයුතු  0712704352
වැල්ලවාය   .K.M.V. බංඩාර මයා සංඛ්‍යා ෙල්ඛන නිලධාරි ප්‍රා.ෙල්.වැල්ලවාය  සංඛ්‍යා ෙල්ඛන විෂයට අදාල කටයුතු  0718218500
වැල්ලවාය   S.K.A.සමරසිංහ මයා නිපුණතා සංවර්ධන නිලලධාරි ප්‍රා.ෙල්.වැල්ලවාය  වෘත්තිය පුහුණු සම්බන්ධ කටයුතු 0718034522
වැල්ලවාය   .M.P.D.K.රත්නායක මිය ජාතික ඒකාබද්ධතා සම්බන්ධිකාරක ප්‍රා.ෙල්.වැල්ලවාය  රාජ්‍ය භාෂා විෂයන් හා ජාතික සංහිදියා කටයතු සම්බන්ධ කාර්යයන් 0717388452
වැල්ලවාය   S.P.N.සංජිවනි මිය උපාධිදාරි අභ්‍යාසලාභි ප්‍රා.ෙල්.වැල්ලවාය  කුඩා ව්‍යාපාර සම්බන්ධ කටයුතු  0755477747
වැල්ලවාය    Mrs.A.L.A.I.ෙසෟම්‍යා මිය උපාධිදාරි අභ්‍යාසලාභි ප්‍රා.ෙල්.වැල්ලවාය  ෙබෟද්ධ කටයුතු  0716570664
වැල්ලවාය   විමුක්ති ෙද්ශප්‍රිය ෙප්‍ර්මරත්න මයා මානව සම්පත් සංවර්ධන නිලධාරි ප්‍රා.ෙල්.වැල්ලවාය  රුකියා ගත කිරිම් හා මිනිස් බල සම්බන්ද කටයුතු 0710107820
වැල්ලවාය   ටි.ඒම්.සි.ගයානි මිය සංවර්ධන නිලධාරි ප්‍රා.ෙල්.වැල්ලවාය හැදුනුම්පත් සකස් කිරිම 0784503581
වැල්ලවාය   වත්සලා නිරංජනි පතිරණ මිය සංවර්ධන නිලධාරි ප්‍රා.ෙල්.වැල්ලවාය හැදුනුම්පත් සකස් කිරිම 0772546572
වැල්ලවාය   ඒස්.ඒම්. ලක්මාලි මිය සංවර්ධන නිලධාරි ප්‍රා.ෙල්.වැල්ලවාය හැදුනුම්පත් සකස් කිරිම 0772859527

News & Events

Scroll To Top