ඉඩම් අංශය       නම තනතුර විෂය දුරකතන අංක
ලලිතා රංජනී මිය
 රාජ්‍ය කළමණාකරණ සහකාර  
0718354195
ඩී.එම් විජිතා රංජනී
රාජ්‍ය කළමණාකරණ සහකාර 0714901035
ඩී.එම්.එච්.ආර් දිසානායක මයා

ජනපද නිළධාරී (පළාත්)
 0718166200
අයි.පී.එස් රාමනායක මයා

ක්ෂේත්‍ර උපදේශක
0776354494
ආර්.ඒ.එස්.එස් රණසිංහ මිය
රාජ්‍ය කළමණාකරණ සහකාර

ඉඩම් රාජකාරි

වෙහෙරයාය ජනපදය, බලහරුව, ඇතිලිවැව, බුදුරුවගල, වැල්ලවාය, සියඹලාගුණය.

0718034493
ආර්. එම් අමරා ශ්‍රියංගනී මිය
රාජ්‍ය කළමණාකරණ සහකාර

 ඉඩම් රාජකාරි

නුගයාය, ගල්බොක්ක, වරුණගම, ආනපල්ලම, හදපානාගල, මහආරගම

0711066991
ඕ.කේ කුමාරගේ මිය
රාජ්‍ය කළමණාකරණ සහකාර

ඉඩම් රාජකාරි

වෙහෙරයායගම, සුදුපානාවෙල, රන්දෙනිය, තෙළුල්ල ජනපදය, දෙබආර, රන්දෙනිගොඩයාය.

0718149363
                                                  එච්.ඒ..අයි.පී ඕපනායක මිය රාජ්‍ය කළමණාකරණ සහකාර

ඉඩම් රාජකාරි

කිතුල්කොටේ, තෙළුල්ල, සිරිපුරගම, ආදාවෙලයාය, කොටිකන්බොක්ක, දිඹුලාමුරය

0719754597

    එන්.ඒ.එස් වලිසිංහ මිය රාජ්‍ය කළමණාකරණ සහකා

 ඉඩම් රාජකාරි

යාලබෝව, උ‍ෟව කුඩාඔය නෙළුවගල, පුබුදුවැව, කුරුගම

0703438786
     ඒ.ජී තරිදු නාමල් මයා රාජ්‍ය කළමණාකරණ සහකාර අත්පත් කර ගැනීම්
0766755143
    ආර්.එම්.පී.ඩී රාමනායක මිය  රාජ්‍ය කළමණාකරණ සහකාර  උමාඔය වන්දි ගෙවීම්  0705117140
     චතුරි අනූකා දොඩම්පේ මෙය සංවර්ධන නිලධාරී උමාඔය අත්පත් කර ගැනීම්  071385 7999
    එස්.ආර්.ඩී.එන් කුමුදුනී මිය  සංවර්ධන නිලධාරී    0711023159
    ඩබ්.එන් ස්වර්ණශීලී මිය  සංවර්ධන නිලධාරී    
     රේණුකා කුමාරි ජයවර්ධන මිය  සංවර්ධන නිලධාරී වැව් සම්බන්ධ කටයුතු  
    ඩබ්.ජී ගයෝමි ඉරේෂිකා මිය සංවර්ධන නිලධාරී ඉඩම් පරිහරණ  0711283608
    ඩබ්.ඒ සෙනෙවිරත්න මයා ජනපද නිලධාරී   0762614492

News & Events

Scroll To Top