තනතුර           නම                                                     දුරකථන අංකය                               විෂය                            
සමාජ දංවර්ධන සහකාර    නිෙරා්ෂන් ලියනෙග් මයා  0718200614 සමාජ ෙස්වා නිලධාරි (මධ්‍යම රජය)
සංවර්ධන නිලධාරි
  සමන්ති ලියනඅාරච්චි මිය
0714308804
සමාජ ෙස්වා නිලධාරි (පලාත් සභා)
සංවර්ධන නිලධාරි
   H.D.W.කුමුදුනි මිය
0713083772
 වැඩිහිටි සංවර්ධන කටයුතු
සංවර්ධන නිලධාරි
   D.M.K.S.දිසානායක මිය
 0710983193 ළමා අාරක්ෂක කටයුතු
ළමා අාරක්ෂක නිලධාරි
  නයනි මෙහ්ෂිකා මිය
 0717312512 ළමා අාරක්ෂක කටයුතු හා පැමිණිලි ෙසායා බැලිම
සංවර්ධන නිලධාරි
   A.J.M.P.කුමාරි මිය
 0718139893  ෙපර පාසැල් සම්බන්ධ කටයුකු
සංවර්ධන නිලධාරි
   D.M.N.කුමාරි මිය
 0717174653  උපෙද්ශන නිලධාරි
සංවර්ධන නිලධාරි
  ෙනල්කා දිල්රුක්ෂි මිය
 0779142308 කාන්තා කටයුතු
සහන ෙසාෙහායුරිය   D.M.S.K.දිසානායක මිය 0718034486  කාන්තා සහකාර කටයුතු
රාජ්‍ය කලමණාකරන සහකාර   D.M.A.T.දිසානායක මයා 0712367930  වැඩිහිටි/ කාන්තා/ළමා කටයුතු
රාජ්‍ය කලමණාකරන සහකාර   W.S.I. ෙහමන්ත මයා 0714498870 අබාධිත/වකුගඩු ෙරා්ගින් පිලිබද කටයුතු
 රාජ්‍ය කලමණාකරන සහකාර   A.M.N.G අතපත්තු මිය 0718258933 උෟව පළාත් සමාජ ෙස්වා කටයුතු
කාර්යාල කාර්යය සහයක   J.A.හර්ෂණි රංගිකා මිය 0775015692 සහකාර කටයුතු සමාජ ෙස්වා අංශය

News & Events

Scroll To Top