+94552274938/+94552274839

கார்யாலய அதிகாரிகள்

​தொடர் இல

பெயர்

தொழில்

தொலைபேசி இலக்கம்

1

திரு.டப்.சி.எஸ்.கே.ரத்னாயக்க

பிரதேச செயலகர்

071-8097700

2

 திரு.எஸ்.எச்.உதயகுமார  உதவி பணிப்பாளர்  

3

 எஸ்.எம்.சி.எஸ்.சத்குமார

கணக்காளர்

 
       

4

எச்.டப்.கே. ரன்ஜனி

நிர்வாக பணிப்பாளர்

071-8080551

  ஆர்.எம்.அஜித் சமன் குமார   077-2795121

5

திரு.ஈ.எம்.ஆரியரத்ன

அரச உதவி பணிப்பாளர்

071-8127387

6

திரு.டீ.எம்.ஏ.டி.திசாநாயக்க

அரச உதவி பணிப்பாளர்

071-2367930

7

டப்.எஸ்.ஐ.எஸ்.​ஹேமன்த

அரச உதவி பணிப்பாளர்

071-4498870

8

திரு.டி.எம்.லக்னாத் தர்மபால

அரச உதவி பணிப்பாளர்

071-8034485

9

திருமதி.ஆர்.ஏ.எஸ்.எஸ.ரனசிங்க

அரச உதவி பணிப்பாளர்

071-8034493

10

திருமதி.ஜீ.ஏ.பிரதீகா குமாரி

அரச உதவி பணிப்பாளர்

071-4407116

11

டி.எம்.என்.எஸ்.குணதிலக

அரச உதவி பணிப்பாளர்

075-5980107

12

திருமதி.எஸ்.ஏ.சி.நில்மினி

அரச உதவி பணிப்பாளர்

071-2140050

13

திருமதி.யூ.ஜி.கே.பி.கமகே

அரச உதவி பணிப்பாளர்

071-4457037

14

திரு.ஆர்.எம்.பி.டி.ராமனாயக்க

அரச உதவி பணிப்பாளர்

 

15

திருமதி.டி.டப்.டி.ருவன்மலி

அரச உதவி பணிப்பாளர்

071-3309933

16

திருமதி.ஆர்.எம்.ஏ.ஶ்ரீயங்கனி

அரச உதவி பணிப்பாளர்

071-1066991

17

திருமதி.ஏ.எம்.என்.ஞானாங்கனி

அரச உதவி பணிப்பாளர்

071-8258933

18

திருமதி.ஒ.கே.குமாரகே

அரச உதவி பணிப்பாளர்

072-8149363

19

 திரு.டப்.எம்.கே.சி.விக்ரமசிங்க

அரச உதவி பணிப்பாளர்

071-1128261

20

திரு.ஜே.டி.எஸ்.நாலக

அரச உதவி பணிப்பாளர்

077-0120923

21

செல்வி.என்.ஏ.எஸ்.வலசிங்க

அரச உதவி பணிப்பாளர்

077-5142905

22

செல்வி.ஜி.எச்.லலிதா ரன்ஜனி

அரச உதவி பணிப்பாளர்

071-8354195

23

திருமதி.டி.எம்.டப்.ரன்ஜனி திசாநாயக்க

அரச உதவி பணிப்பாளர்

071-4901035

24

திருமதி.எச்.ஏ.ஐ.பி.ஓபநாயக்க

அரச உதவி பணிப்பாளர்

071-9754597

25

திருமதி.எஸ்.டப்.யு.விஜேநாயக்க

அரச உதவி பணிப்பாளர்

071-4418123

26

திரு.டி.எம்.நந்தன பத்ம குமார

அரச உதவி பணிப்பாளர்.

076-5614123

27

திருமதி.கே.எம்.எம்.தமயந்தி

அரச உதவி பணிப்பாளர்

071-4525365

28

திரு.டி.எம்.எஸ்.பி.திசாநாயக்க

அரச உதவி பணிப்பாளர்

071-7561218

29

திரு.டப்.எம்.எஸ்.விஜேலால்

அரச உதவி பணிப்பாளர்

072-4555026

30

திருமதி.ஏ.எஸ்.எஸ்.சியாமலி

அரச உதவி பணிப்பாளர்

071-4401063

31

திரு.ஈ.எம்.சந்தன பண்டார

கார்யாலய உதவியாளர்

078-3012565

32

திரு.ஆர்.டி.தமின்த ஶ்ரீலால்

கார்யாலய உதவியாளர்

071-4347343

33

செல்வி.எம்.டி.என்.லக்மாலி

கார்யாலய உதவியாளர்

071-3148849

34

திரு.ஆர்.ஏ.எஸ்.செனவிரத்ன

கார்யாலய உதவியாளர்

077-4078442

35

திருமதி.டப்.எம்.துஷார அஜன்த

சாரதி

077-1804765

36

திரு.டீ.சுபசிங்க

சாரதி

071-3388021

37

திருமதி.வி.எம்.லீலானந்த

காவலாளர்

 

கிராம சேவகர்கள்

தொடர் இர

பெயர்

தொழில்

தொலைபேசி இலக்கம்

1

திரு.ஜே.எம்.ஹெட்டியாரச்சி

கிராம சேவகர்

071-8034491

2

திரு.டப்.பி.ஜயதிஸ்ஸ

கிராம சேவகர்

077-6145660

3

திரு.ஏ.ஆர்.சாந்தி

கிராம சேவகர்

071-8089853

4

திரு.ரன்ஜித் சிரிவர்தன

கிராம சேவகர்

071-8199974

5

திருமதி.ஜே.எல்.ஏ.அனுஷா நிஷாதி

கிராம சேவகர்

071-8034525

6

திரு.எம்.ஏ.பிரேமசிரி

கிராம சேவகர்

077-1894844

7

திரு.டப்.பி.கே.பி.பண்டார

கிராம சேவகர்

071-2264501

8

திரு.ஏ.சி.பி.லியனகே

கிராம சேவகர்

071-4457738

9

திரு.ஆர்.எம்.எஸ்.ராஜபக்‌ஷ

கிராம சேவகர்

077-9870060

10

திரு.ஆர்.எம்.விஜய குமார

கிராம சேவகர்

072-9510112

11

திரு.எம்.டப்.எஸ்.உதய குமார

கிராம சேவகர்

071-0831411

12

திரு.யூ.ஜி.மகேந்திர

கிராம சேவகர்

071-8080548

13

திருமதி.டி.ஏ.ஏ.சுனேத்ரா

கிராம சேவகர்

077-1642084

14

திரு.டி.எம்.சி.சுவர்ணபாலித

கிராம சேவகர்

077-7076500

15

திரு.ஆர்.டப்.வீ.சமன்குமார

கிராம சேவகர்

077-7497691

16

திருமதி.ஈ.சுமித்ரா

கிராம சேவகர்

071-4537934

17

திருமதி.கே.எம்.என்.பி.கான்கனா

கிராம சேவகர்

071-6177333

18

செல்வி.எஸ்.எம்.என்.எஸ்.எம்.சமரகோன்

கிராம சேவகர்

071-7174742

19

திரு.லக்மால் ஜயலத் எதிரிசிங்க

கிராம சேவகர்

076-8611383

20

திரு.முதின பிரியஷான்த ஹெட்டியாரச்சி

கிராம சேவகர்

071-2929660

21

திருமதி.எஸ்.எம்.எச்.ஜே.சிட்டிசேகர

கிராம சேவகர்

077-8219365

22

செல்வி.ஆர்.டி.அனுஷா தமயந்தி

கிராம சேவகர்

071-9261176

23

திரு.டி.எச்.கயான் நிரோஷ

கிராம சேவகர்

077-9150194

24

செல்வி.டப்.டி.ஜே.லக்மாலி

கிராம சேவகர்

077-7188806

25

திருமதி.டப்.ஜி,வசன்தா

கிராம சேவகர்

 

ක්ෂේත්‍ර නිලධාරීන්

தொடர் இல

பெயர்

தொழில்

தொலைபேசி இலக்கம்

1

திரு.ஐ.எச்.பாலித

அபிவிருத்தி 

071-8034500

2

திரு.டி.எம்.கே.உதய

அபிவிருத்தி உத்தியொகத்தர்

071-8584758

3

திருமதி.எஸ்.எம்.பி.உடவத்த

அபிவிருத்தி உத்தியொகத்தர்

071-0177539

4

திருமதி.டி.எச்.ஜே.சேனாதிர

அபிவிருத்தி உத்தியொகத்தர்

071-5930957

5

திருமதி.ஆர்.எம்.பிரதீப் தரங்க

அபிவிருத்தி உத்தியொகத்தர்

078-3857136

6

திருமதி.கே.எச்.என்.சுரங்கி

அபிவிருத்தி உத்தியொகத்தர்

071-2465506

7

திரு.எல்.கே.சி.மதுரங்க

அபிவிருத்தி உத்தியொகத்தர்

077-5888295

8

திருமதி.ஜீ.சமீலா உதயங்கனி

அபிவிருத்தி உத்தியொகத்தர்

071-3447260

9

திருமதி.ஈ.கே.கே.நிலுபிகா சாந்தனி

அபிவிருத்தி உத்தியொகத்தர்

077-3445170

10

திருமதி.ஆர்.எம்.பிரியங்கிகா ரத்னாயக்க

அபிவிருத்தி உத்தியொகத்தர்

077-0249791

11

திருமதி.டி.டி.எல்.நிரோஷிமாலா

அபிவிருத்தி உத்தியொகத்தர்

072-7907765

12

திரு.எம்.எல்.எஸ்.மதுரங்க

அபிவிருத்தி உத்தியொகத்தர்

078-3446750

13

திருமதி.டப்.எம்.சி.ஶ்ரீயான்தி

அபிவிருத்தி உத்தியொகத்தர்

071-6174212

14

திரு.ஏ.எம்.நந்தன

அபிவிருத்தி உத்தியொகத்தர்

071-5973090

15

திருமதி.பி.எம்.சாந்தனி

அபிவிருத்தி உத்தியொகத்தர்

072-8854999

16

திருமதி.டப்.எம்.இசுரு சின்தக

அபிவிருத்தி உத்தியொகத்தர்

071-3045222

17

திருமதி.டப்.எம்.தம்மிகா மெனிக்கே

அபிவிருத்தி உத்தியொகத்தர்

072-5745674

18

திருமதி.எச்.பி.இனோகா தமயந்தி

அபிவிருத்தி உத்தியொகத்தர்

077-6930214

19

திருமதி.மியுரி சுதுசிங்க

அபிவிருத்தி உத்தியொகத்தர்

071-7755799

20

திருமதி.ஜீ.சன்ஜீவனி லக்மாலி

அபிவிருத்தி உத்தியொகத்தர்

071-9060461

21

திரு.பி.எம்.அமல்ஜித்

அபிவிருத்தி உத்தியொகத்தர்

071-9034541

22

திரு.எஸ்.ஏ.ரோஹித ஜயந்த

அபிவிருத்தி உத்தியொகத்தர்

071-3466584

23

திருமதி.டி.எம்.அனுஷா லக்மாலி

அபிவிருத்தி உத்தியொகத்தர்

071-2695618

24

திருமதி.டப்.டி.விசித்ரா சமன்மலி

அபிவிருத்தி உத்தியொகத்தர்

077-1804643

25

අරුණ චමින්ද වීරසේකර මයාதிரு.அருன சமிந்த வீரசேகர

அபிவிருத்தி உத்தியொகத்தர்

071-5261995

26

திரு.எச்.எம்.சமன் குமார

அபிவிருத்தி உத்தியொகத்தர்

071-6608910

27

திரு.டப்.டப்.கே.தேவபிரிய பண்டார

அபிவிருத்தி உத்தியொகத்தர்

071-2455670

28

திருமதி.ஜீ.ஏ.விமலலதா

அபிவிருத்தி உத்தியொகத்தர்

071-2752811

29

திரு.ஏ.எம்.ஜீ.எல்.அத்தநாயக்க

அபிவிருத்தி உத்தியொகத்தர்

077-5229634

30

திரு.கே.ஜி.ஆர்.டப்.கமகே

அபிவிருத்தி உத்தியொகத்தர்

077-3763858

31

திருமதி.டி.எம்.துலாவதி

அபிவிருத்தி உத்தியொகத்தர்

071-0948336

32

திருமதி.எம்.எம்.என்.மல்வத்தகே

அபிவிருத்தி உத்தியொகத்தர்

078-5307497

33

திருமதி.கே.எச்.எஸ்.மானெல்

அபிவிருத்தி உத்தியொகத்தர்

071-0182285

34

திருமதி.டப்.எம்.என்.பிரியதர்ஷனி

அபிவிருத்தி உத்தியொகத்தர்

078-3446751

35

திரு.ஆர்.டி.எல்.குமார

அபிவிருத்தி உத்தியொகத்தர்

071-6679594

36

திருமதி.எஸ்.என்.என்.லக்மாலி

அபிவிருத்தி உத்தியொகத்தர்

077-2859527

37

திருமதி.எச்.எம்.டி.எஸ்.பண்டார

அபிவிருத்தி உத்தியொகத்தர்

071-2364572

38

திருமதி.ஆர்.எம்.டி.லக்மாலி

அபிவிருத்தி உத்தியொகத்தர்

078-4524837

39

திருமதி.எம்.டி.சௌமியா சந்தமாலி

அபிவிருத்தி உத்தியொகத்தர்

078-3933311

40

திருமதி.எச்.எம்.சாமரிகா பிரியதர்ஷனி

அபிவிருத்தி உத்தியொகத்தர்

071-4457527

41

திருமதி.கே.எச்.பிரியதர்ஷனி

அபிவிருத்தி உத்தியொகத்தர்

070-2600059

42

திருமதி.என்.டப்.ஏ,எஸ்.ஹர்ஷனி

அபிவிருத்தி உத்தியொகத்தர்

077-3081623

43

திரு.டி.எம்.ஜி.இந்திக

அபிவிருத்தி உத்தியொகத்தர்

071-3734920

44

திரு.எச்.எஸ்.ஆர்.பொன்சேகா

தொழினுட்ப உத்தியோகத்தர்

071-2882650

45

திருமதி.எச்.ஏ.என்.சன்ஜீவனி

தொழினுட்ப உதவியாளர்

071-5806444

46

திருமதி.கே.எம்.துஷாரி லக்மாலி

ඵලදායිතා සංවර්ධන නිලධාරි

077-3787176

47

திருமதி.ஜீ.ஜே.எம்.த சில்வா

ඵලදායිතා  සංවර්ධන නිලධාරි

070-2651307

48

திருமதி.கே.எஸ்.கே.சமரகோன்

සංවර්ධන නිලධාරි

071-0190441

49

திருமதி.எச்.டி.டப்.குமுதினி

වැඩිහිටි හිමිකම් ප්‍රවර්ධන සහකාර

071-3083772

50

திரு.ஆர்.எம்.எம்.சி.ரத்நாயக்க

නිවාස නිලධාරි

072-9838920

51

திருமதி.சீ.ஏ.​தொடம்பே

அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர்

071-9238584

52

ඩබ්.ජි.ජි. ඉරේෂිකා මියதிருமதி.டப்.ஜி.ஜி.இரேஷிகா

அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர்(காணி)

071-1283608

53

திரு.ஆர்.எம்.எஸ்.செனவிரத்ன

ජනපද නිලධාරි

071-7437315

54

திருமதி.ஐ.பி.எஸ்.ராமனாயக்க

ක්ෂේත්‍ර උපදේශක (ඉඩම්)

077-6354494

55

திருமதி.எஸ்.பி.டப்.என்.பதிரன

அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் (ஆ.ப.தி)

077-2546572

56

திருமதி.டி.எம்.சி.கயானி

அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் (ஆ.ப.தி)

078-4503581

57

திருமதி.டி.எம்.நில்மினி

උපදේශන සහකාර

071-7174656

58

செல்வி.ஏ.ஜே.எம்.பி.குமாரி

முன் பள்ளி பிள்ளைகளின் அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர்

071-2139893

59

திருமதி.ஆர்.எம்.டி.ரத்நாயக்க

සහන සොයුරිය

071-1616648

60

திருமதி.டி.எம்.கே.எஸ்.திசாநாயக்க

ළමා හිමිකම් ප්‍රවර්ධන සහකාර

077-8356675

61

செல்வி.எச்.ஜி.என்.எம்.விஜேசிங்க

குழந்தை பாதுகாப்பு அதிகாரி

071-7312512

62

திருமதி.என்.டி.நெல்கா தில்ருக்ஷி

மகளீர் அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர்

                                                                                               

63

திருமதி.ஐ.ஜி.எஸ்.பி.விஜேயபால

அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர்

072-1021214

64

திருமதி.எச்.எஸ்.யு.கே.புலத்சிங்ஹல

அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர்

075-4004073

65

திரு.டி.எம்.சி.கே.அருனதீப

ආපදා සහන සංවර්ධන නිලධාරි

078-8254870

66

திரு.ஜீ.கே.ஏ.சமரசிங்க

නිපුනතා සංවර්ධන නිලධාරි

071-8034522

67

திரு.யு.டப்.தேஷப்பிரிய பிரேமரத்ன

මානව සම්පත් සංවර්ධන සහකාර

071-0107820

68

திரு.ஏ.எம்.சனத் நந்தசிரி

பௌத்த கடமைகளின் ஆலோசகர்

071-8149543

69

திரு.ஆர்.எல்.சரத் சந்திரசிரி

பௌத்த கடமைகளின் ஆலோசகர்

071-4396112

70

திருமதி்.எம்.பி.டி.கே.ரத்நாயக்க

தேசிய ஒருமைப்பாட்டு உதவியாளர்

 

71

திரு.ஏ.ஐ.பி.பொன்சேகா

விஞ்ஞானம் மற்றும் தொழினுட்ப உத்தி​யோகத்தர்

071-8034646

72

திரு.கே.எம்.வீ.பண்டார

தொகை மதிப்பீடு உத்தியோகத்தர்

071-8218500

73

திரு.ஏ.எம்.யு.எஸ்.அபேகோன்

சமூக சேவை உத்தியோகத்தர்.

071-5767711

74

திருமதி.யூ.எச்.ஆர்.பிரியதர்ஷனி

இளைஞர் சேவை உத்தியோகத்தர்

071-7675921

75

திருமதி.எம்.எம்.மேனகா மதுஷானி

அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர்

071-1782155

76

திரு.எம்.பி.சி.கபில குமார

அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர்

071-7770125

77

திருமதி.டப்.ஏ.திலானி

அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர்

077-2114003

78

திருமதி.டீ.எம்.சுபாஷினி

அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர்

077-5583504

79

திரு.ஆர்.எம்.உபுல் ரவிந்திர

அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர்

078-3586868

80

திருமதி.கே.எச்.என்.சச்சிந்திர

நீர் வள உயிரின வளர்ப்புத்தொழில் உத்தியோகத்தர்

 

81

திருமதி.ஜீ.டீ.டி.நிரோசிகா கருணாரத்ன

அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர்

078-3556998

பிரதேச சபை அதிகாரிகள்

தொடர் இல

பெயர்

தொழில்

தொலைபேசி இலக்கம்

1

திருமதி.டப்.எம்.விஜிதா குமாரி

அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர்

071-3810936

2

திரு.ஏ.எம்.ஜீ.பி.அபயகோன்.

அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர்

071-8034903

3

திருமதி.டப்.எம்.மல்லிகா

அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர்

071-7174740

4

திரு.டீ.எம்.ஆர்.திசாநாயக்க

அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர்

071-6140285

5

திருமதி.ஏ.பீ.குசுமாவதி

அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர்

072-6827833

6

திருமதி.ஜே.எம்.ரேனுகா குமாரி

அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர்

077-9306765

7

திருமதி.டப்.எம்.சுவர்ணசீலி

அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர்

071-6364700

8

திரு.ஆர்.எம்.எச்.ஆர்.திசாநாயக்க

ජනපද නිලධාරි

071-8166200

9

திருமதி.எஸ்.ஆர்.டி.என்.குமுதுனி

அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர்

078-3419436

10

திரு.சீ.சீ.வீரசிரி

தொழினுட்ப உத்தியோகத்தர்

071-8027581

11

திரு.எஸ்.பி.புபுது சின்தக

விளையாட்டு உத்தியோகத்தர்

071-3262577

12

திருமதி.டப்.எம்.எஸ்.கே.செனவிரத்ன

கிராம அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர்

071-9430888

13

திருமதி.ஆர்.எம்.சுரன்ஜித் மதுகுமார

கிராம அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர்

075-2729036

14

திருமதி.டீ.எம்.என்.எச்.திசாநாயக்க

அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர்

071-7044625

15

திருமதி.பீ.எம்.எஸ்.மேகலா

அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர்

075-6722661

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

News & Events

குடியுரிமை சாசனம்

Scroll To Top