වැල්ලවාය රෝහල  
   වැල්ලවාය පොලිසිය  
  අඩවි වනජීවි කාර්යාලය  
  සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරී කාර්යාලය  
  වැල්ලවාය මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණය  
     

News & Events

10
Jun2021

අත්‍යාවශ්‍ය සේවා - කොවිඩ් වසංගතය තුළ

කොවිඩ් වසංගත සමය තුළ වැල්ලවාය කොට්ඨාසයේ සේවාලාභී...

Scroll To Top