කොවිඩ් වසංගත සමය තුළ වැල්ලවාය කොට්ඨාසයේ සේවාලාභී ඔබගේ පහසුව උදෙසා ජංගම වෙළඳ රථ සහ සංචරණ සීමා පනවා ඇති දිනවල විවෘතව තබන වෙළඳසැල් පහතින් දක්වා ඇත.

News & Events

10
Jun2021

අත්‍යාවශ්‍ය සේවා - කොවිඩ් වසංගතය තුළ

කොවිඩ් වසංගත සමය තුළ වැල්ලවාය කොට්ඨාසයේ සේවාලාභී...

Scroll To Top