උප්පැන්න සහතික නොමැති පුද්ගලයින් ලක්ෂයක් සදහා උප්පැන්න සහතික ලබා දීමේ ජාතික වැඩසටහන

දැනට ශ්‍රී ලංකාවේ ජීවත් වන උප්පැන්න සහතිකය අස්ථානගතවී හෝ උප්පැන්න සහතිකයක් ලියාපදිංචි  නොකරන ලද පුද්ගලයින් සදහා උප්පැන්න සහතික ලබා දීමේ ජාතික වැඩසටහන ජුනි මසදී පැවැත්වීමට රෙජිස්ට්‍රාර් ජනරාල් දෙපාර්තමේන්තුව විසින් කටයුතු සංවිධානය කර ඇත.

ඒ අනුව ඔබටත්  උප්පැන්න සහතිකයක් ලියාපදිංචි වී නොමැති නම් ඔබගේ ප්‍රදේශයේ ග්‍රාම නිලධාරීවරයා 2019-06-20  දිනට පෙර හමුවන්න.

 

ප්‍රාදේශීය ලේකම්,

වැල්ලවාය.

Agenda of the Agriculture Committee 2019
in Divisional Secretariat - Wellawaya
The following dates can be changed  according to the urgent official requirements
Month                       
Date            
Place        Status         
January  22.01.2019 Auditorium- Divisional Secretary          Held
February 12.02.2019 Auditorium- Divisional Secretary        Postponed
March 19.03.2019 Auditorium- Divisional Secretary  
April 16.04.2019 Auditorium- Divisional Secretary  
May 21.05.2019 Auditorium- Divisional Secretary  
June 18.06.2019 Auditorium- Divisional Secretary  
July 16.07.2019 Auditorium- Divisional Secretary  
August 20.08.2019 Auditorium- Divisional Secretary  
September 17.09.2019 Auditorium- Divisional Secretary  
October 15.10.2019 Auditorium- Divisional Secretary  
November 19.11.2019  Auditorium- Divisional Secretary  
December 17.12.2019  Auditorium- Divisional Secretary  

මාර්තු 08 වන දිනට යෙදෙන ලෝක කාන්තා දිනයට සමගාමීව වැල්ලවාය ප්‍රාදේශිය ලේකම් කාර්යාලය විසින් සංවිධානය කරනු ලැබූ ලෝක කාන්තා  දින  සැමරුම 2019.03.22 වන දින වැල්ලවාය ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ දී පැවැත්වෙන ලදි.

මැතිවරණ කොමිෂන් සභාවේ සභාපතිතුමා‍ගේ ,මොනරාගල දිස්ත්‍රික් ලේකම්තුමියගේ හා වැල්ලවාය ප්‍රාදේශීය ලේකම්තුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් හා ආරාධිත අමුතුතන් රුසකගේ සහභාගීත්වයෙන් පැවැත්වෙන ලදි.

වැල්ලවාය ප්‍රදේශයෙන් බිහිවූ විශිෂ්ට කාන්තාවන් රැසක් මෙහි දී ඇගයුමට ලක් විය.

1

is 4වැල්ලවාය ප්‍රාදේශීය සම්බන්ධීකරණ කමිටු රැස්වීම 2018 ඔක්තෝබර් මස 04 වන දින ප්‍රාදේශීය සම්බන්ධීකරණ කමිටු සම සභාපති ගරු නියෝජ්‍ය කථානායක පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රි ආනන්ද කුමාරසිරි මැතිතුමා හා ප්‍රාදේශීය සම්බන්ධීකරණ කමිටු සම සභාපති ජනාධිපති ව්‍යාපෘති අධ්‍යක්ෂ ඒ.පී. ජගත් පුෂ්පකුමාර මැතිතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් වැල්ලවාය ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලීය ශ්‍රවණාගාරයේදී  පැවැත්විණි. මෙම රැස්වීමට වැල්ලවාය ප්‍රාදේශීය ලේකම්, වැල්ලවාය ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලීය ක්ෂේත්‍ර නිලධාරීන්, සංවර්ධන නිලධාරීන්, ග්‍රාම නිලධාරීන් හා සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරීන්, වෙනත් රාජ්‍ය නිලධාරීන් හා කැඳවීම් නිලධාරීන් සහභාගි විය.

News & Events

Scroll To Top