අප සුබසාධක සංගමය මගින් සංවිධානය කරනු ලැබූ මන්දාකිණි සප්ත ස්වර දැහැන - 2019.12.21 දින වැල්ලවාය මහින්ද රාජපක්ෂ සම්මන්ත්‍රණ ශාලාවේ දී සාර්ථකව නිම විය. 

Singers 22Final Res GrandWinners 10MarksFinal Res123Mandakini Thanking

වැල්ලවාය ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයට අයත් දර්ශනීය සහ පෞරාණික ස්ථාන කිහිපයක විස්තර ඇතුළත් පුවත්පත් වල ඵල වූ ලිපි කිහිපයක් මෙම සටහනේ දක්වා ඇත. දේශීය විදේශීය සංචාරක ඔබටත් පුළුවන් මේ සංචාරක ස්ථාන නරඹා අසිරිය විඳගන්න. ඔබත් එන්න වැල්ලවායට... පා සටහන් පමණක් ඉතිරි කර මතකයන් රැගෙන යන්න...

FB IMG 1575964844128FB IMG 1575964848881FB IMG 1575964858545FB IMG 1575964862594FB IMG 1575964865545FB IMG 1575964870235FB IMG 1575964873966

ඩෙංගු මර්ධන තරඟාවලියේ විනිෂ්චය මණ්ඩලය විසින් අවධානය යොමු කරනු ලබන නිර්ණායකයන් සහ ලබා දෙනු ලබන ලකුණු පහත ලිපියෙන් දක්වා ඇත. වැල්ලවාය කොට්ඨාසයේ ඔබේ ආයතනය මේ පිළිබඳව අවධානය යොමු කරන්න. දෙසැම්බර් 13 අපි එනවා ඔබේ ආයතනය පරීක්ෂා කරන්න. සූදානම් වන්න. ප්‍රාදේශීය ඩෙංගු මර්ධන කමිටුව.

Dengue Competition Marking Scheme Con

ඔබේ ආයතනය ඩෙංගු වලින් තොර ද?  

ඩෙංගු මර්ධන තරඟාවලියෙන් ප්‍රථම ස්ථානය ලබා ගන්නේ ඔබේ ආයතනය ද? 

වැල්ලවාය ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ පිහිටි ආයතන පරිශ්‍ර වල මෙම අධීෂණය 2019 දෙසැම්බර් 13 දින සිදු කෙරේ. මේ සඳහා ඔබ ආයතනයත් සූදානම් වන්න... වැඩි විස්තර සඳහා පහත දුරකථන අංක අමතන්න. ‍වැල්ලවාය ප්‍රාදේශීය ඩෙංගු මර්ධන කමිටුව.

වැඩි විස්තර

Dengue Poster small

Dengue Poster2

News & Events

Scroll To Top