තාෙරතුරු නිලධාරී
 එස්.බී.සී.නිකපිටිය මෙනවිය
 සහකාර ප්‍රාදේශීය ලේකම්
  දුරකථන055 2274169

 

අභියාචනා නිලධාරී
 ඩබ්.සී.එස්.කේ.රත්නායක
 ප්‍රාදේශීය ලේකම්
 දුරකථන : 055 2274938

News & Events

Scroll To Top