තාෙරතුරු නිලධාරී
 එස්.බී.සී.නිකපිටිය මෙනවිය
 සහකාර ප්‍රාදේශීය ලේකම්
  දුරකථන055 2274169

 

අභියාචනා නිලධාරී
 ඩබ්.සී.එස්.කේ.රත්නායක
 ප්‍රාදේශීය ලේකම්
 දුරකථන : 055 2274938

News & Events

15
අප්‍රේ2020
Corona Prevention Program | UPDATE STAGE 02

Corona Prevention Program | UPDATE STAGE 02

  COVID-19 තත්ත්ව වාර්තාව - වැල්ලවාය ප්‍රාදේශීය...

04
අප්‍රේ2020
Corona Prevention Program | UPDATE STAGE 01

Corona Prevention Program | UPDATE STAGE 01

  කොරෝනා (කොවිඩ්-19) වසංගත තත්ත්වය   යාවත්කාලීන කිරීම -...

Scroll To Top