1.විමධ්‍යගත සංවර්ධන වැඩසටහන - 2017

Click here to view project details

2.විමධ්‍යගත සංවර්ධන වැඩසටහන - 2018

Click here to view project details

3.ඒකාබද්ද ග්‍රිමීය සංවර්ධන වැඩසටහන

Click here to view project details

4.ග්‍රාමීය යටිතල සංවර්ධන විශේෂ වැඩසටහන - 2017

Click here to view project details

5.වැල්ලවාය ප්‍රාදේශය ලේකම් කොට්ඨාශයේ ව්‍යාපෘතිවල භෞතික හා මූල්‍ය ප්‍රගතිය   2016.12.31

Click here to view project details

 

News & Events

15
අප්‍රේ2020
Corona Prevention Program | UPDATE STAGE 02

Corona Prevention Program | UPDATE STAGE 02

  COVID-19 තත්ත්ව වාර්තාව - වැල්ලවාය ප්‍රාදේශීය...

04
අප්‍රේ2020
Corona Prevention Program | UPDATE STAGE 01

Corona Prevention Program | UPDATE STAGE 01

  කොරෝනා (කොවිඩ්-19) වසංගත තත්ත්වය   යාවත්කාලීන කිරීම -...

Scroll To Top