2019 වර්ෂය සදහා සංවර්ධන යෝජනා

(1) දහම් පාසල් සංවර්ධනය
           භාගත කිරීම
 
(2) මුල් ළමාවිය සංවර්ධන මධ්‍යස්ථාන සංවර්ධනය
           භාගත කිරීම
 
(3) විදුලිය අවශ්‍යතාවය සංවර්ධනය කිරීම
          භාගත කිරීම
 
(4) සෞඛ්‍ය මධ්‍යස්ථාන සංවර්ධනය
          භාගත කිරීම
 
(5) බහු කාර්ය ගොඩනැගිලි සංවර්ධනය
        භාගත කිරීම
 
(6) ආගමික ස්ථාන සංවර්ධනය
         භාගත කිරීම
 
(7) අලෙවි මධ්‍යස්ථාන සංවර්ධනය
        භාගත කිරීම
 
(8) ක්‍රීඩා සංවර්ධන මධ්‍යස්ථාන සංවර්ධනය
         භාගත කිරීම
 
(9) පානීය ජල මාර්ග සංවර්ධනය කිරීම
        භාගත කිරීම
 
(10) කුඩා වාරි මාර්ග සංවර්ධනය
        භාගත කිරීම
 
(11) ග්‍රාමීය මාර්ග සංවර්ධනය
        භාගත කිරීම
 
(12) පාසල් සංවර්ධනය

News & Events

Scroll To Top