සංවිධානෙය් නම ලිපිනය
 01 ඒක්සත් ෙවෙළද සංගමය  තිස්සපාර , වැල්ලවාය
 02 ෙවල්ලස්ස උදානය  01 කණුව අැල්ල පාර වැල්ලවාය
 03 මානව සම්පත් පරිසර සංවිධානය  රත්මල් ෙවෙහරගම , අැල්ල පාර වැල්ලලවාය
 04 සවිජය සුබ සාදක ෙක්න්ද්‍රය සවිජය මාවත , වැලලවාය
 05 දිඹුලාමුරය සමගි සුභ සාධක සංගමය දිඹුලා මුරය , අැල්ල පාර , වැල්ලවාය
 06 ෙමත් ෙස්වා  පදනම හදපානාගල , වැල්ලවාය
 07 සුමිතර තරුණ සංවිධානය බුදුරුවගල,වැල්ලවාය
 08 ෙමත්මග තුරුනු සංවිධානය කිංකිණි රජමහා විහාරස්තානය. වැල්ලවාය
 09 විරෙස්රගම අවමංග්‍යාධාර සමිතිය  විරෙස්කර ගම , වැල්ලවාය
 10  වැල්ලවාය ෙරා්හල් සුභසාධක සංගමය මුලික ෙරා්හල , වැල්ලවාය
11 සංෙස්වා පදනම සමගිපුර , උෟව කුඩාඔය
12 ඒක්සත් සුභසාධක සංගමය ගම්පංගුව , වැල්ලවාය
13 සිංහ  තරුණ සංවිධානය ෙකා්න්වැලැන , වැල්ලවාය
14 ණැන සවිය සංවිධානය කුමාරදාස මාවත , වැල්ලවාය
15 සුහද මරණාධාර සමිතිය රන්ෙදණිෙගාඩයාය , වැල්ලවාය
16 සමගි මරණාධාර සමිතිය නුගයායා, වැල්ලවාය
17 සුමිතුෙරා් සුභසාධක සංවිධානය , වැල්ලවාය අැල්ල පාර , වැල්ලවාය
18 Tතුරුණු අරුණ තරුණ සංවිධානය Hහදපානාගල , වැල්ලවාය

News & Events

15
අප්‍රේ2020
Corona Prevention Program | UPDATE STAGE 02

Corona Prevention Program | UPDATE STAGE 02

  COVID-19 තත්ත්ව වාර්තාව - වැල්ලවාය ප්‍රාදේශීය...

04
අප්‍රේ2020
Corona Prevention Program | UPDATE STAGE 01

Corona Prevention Program | UPDATE STAGE 01

  කොරෝනා (කොවිඩ්-19) වසංගත තත්ත්වය   යාවත්කාලීන කිරීම -...

Scroll To Top