සහකාර අධළ්‍යක්ෂ(සැලසුම්)   ඒච්.ඒස්.උදය කුමාර මහතා  ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය , වැල්ලවාය  0714406530
වසම් භාර සංවර්ධන නිලධාරීන්
ග්‍රාම නිලධාරි වසම   නිලධාරියාෙග් නම කාර්යාලෙය් ලිපිනය දුරතතන අංකය
 නුගයාය    එල්.එම්.එස් මධුරංග මයා ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය , වැල්ලවාය

0703247620

ආනපල්ලම -151ඒ   එස්.එම්.පී උඩවත්ත මෙනවිය ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය , වැල්ලවාය. 0710177539
වැල්ලවාය -151   බී.එම් අමල්ජිත් මයා ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය , වැල්ලවාය.

0719034541

දෙබරආර -150   එස්.ඒ රෝහිත ජයන්ත මයා ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය , වැල්ලවාය.

0713466584

කොටිකන්බොක්ක -152   එල්.කේ.සී මධුරංග මයා ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය , වැල්ලවාය.

0775888295

තෙළුල්ල -150   ී.කේ.කේ.එන් චාන්දනී මිය ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය , වැල්ලවාය.

0764240152

සිරිපුරගම -150ජේ   අරුණ චමින්ද වීරසේකර මයා ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය , වැල්ලවාය.

0758201617

සුදුපානාවෙල -152සී   එච්.එම් සමන් කුමාර මයා ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය , වැල්ලවාය.

0716608910

වෙහෙරයාය -150සී   ඩී.එම්.එ් ලක්මාලි මෙනවිය ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය , වැල්ලවාය.

0712695618

සියඹලාගුණේ -153බී   ජී.එස් ලක්මාලි මිය

ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය , වැල්ලවාය.

0719060461

ගල්බොක්ක -152ඒ   සී.යූ ගාල්ලගේ මිය

ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය , වැල්ලවාය.

070713447260

පුබුදුවැව -150එෆ්   ඒ.එම් නන්දන මයා

ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය , වැල්ලවාය.

0715973090

බලහරුව -150ඒ   බී.එම් චාන්දනී මිය

ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය , වැල්ලවාය

0726750425

බුදුරුවාගල -151ී   ඩබ්.එම්.අයි.සී වික්‍රමසිංහ මයා ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය , වැල්ලවාය.

0713045222

යාලබෝව -151සී   එච්.බී.අයි දමයන්ති මිය

ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය , වැල්ලවාය.

0776930214
ආදා‍වෙලයාය -15එෆ්   ටී.එම්.කේ උදය මයා

ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය , වැල්ලවාය.

0716673408
කිතුල්‍‍කොටේ -150එම්   ආර්.එම්.පී රත්නායක මයා ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය , වැල්ලවාය. 0783857136
වරුණගම -151බී   ජී.ඒ විමලලතා මිය ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය , වැල්ලවාය. 0712752811
රන්දෙනිය -153ඒ    ජී.එස් ලක්මාලි මිය  ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය , වැල්ලවාය.  0719060461
දිඹුලාමුරය -152බී   ඩී.ඩී.එල් නිරෝෂිමාලා මිය ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය , වැල්ලවාය.  0712768561
වෙහෙරයාය ජනපදය -150එච්    ආර්.ඩී ලලිත් කුමාර මයා ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය , වැල්ලවාය.  0713913401
ඇතිලිවැව -150ජේ    ඩී.එච්.ජේ සේනාධීර මයා  ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය , වැල්ලවාය.  0715930957
හදපානාගල -150බී    ඩබ්.ඩබ්.කේ.ඩී බණ්ඩාර මයා  ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය , වැල්ලවාය  0712455670
කුරුගම153   එන්.ඩබ්.ඒ.එස් හර්ෂණී මිය  ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය , වැල්ලවාය.  0773081623
රන්දෙනිගොඩයාය -150ඊ   මියුරී සුදුසිංහ මිය ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය , වැල්ලවාය.  0717755799
උෟව කුඩාඔය -150ඩී   කේ.එච්.එන් සුරංගි මිය ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය , වැල්ලවාය.  0712465506
මහආරගම -150ජී   ඩබි.එම් ධම්මිකා මැණිකේ මිය  ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය , වැල්ලවාය.  0725745674
තෙළුල්ල ජනපදය -150කේ   ආර්.එම්.පී රත්නායක මිය  ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය , වැල්ලවාය.  0772040592
නෙළුවගල -151ජී   ඩබ්..එම්.සී ශ්‍රියන්ති මිය  ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය , වැල්ලවාය.  0716174212
         
         

Click here to view details

{/sliders}

  

News & Events

15
අප්‍රේ2020
Corona Prevention Program | UPDATE STAGE 02

Corona Prevention Program | UPDATE STAGE 02

  COVID-19 තත්ත්ව වාර්තාව - වැල්ලවාය ප්‍රාදේශීය...

04
අප්‍රේ2020
Corona Prevention Program | UPDATE STAGE 01

Corona Prevention Program | UPDATE STAGE 01

  කොරෝනා (කොවිඩ්-19) වසංගත තත්ත්වය   යාවත්කාලීන කිරීම -...

Scroll To Top