ප්‍රාදේශීය ලේකම්


 
නම  ඩබ්.සි.ඒස්.ෙක්.රත්නායක
සුදුසුකම්

ශාස්ත්‍රෙවිදි උපාධිය - රුහුණු විශ්ව විද්‍යාලය

අාර්ථික විද්‍යාව පිලිබද පශ්චාත් උපාධිය

කාර්යාල කළමණාකරණය පිලිබද ඩිප්ෙලා්මා පාඨමාලාව  ස්ලිඩා අායතනය

රාජ්‍ය කළමණාකරණය පිලිබද  ඩිප්ෙලා්මා පාඨමාලාව  ස්ලීඩා අායතනය

රැකියා ඉතිහාසය
  • 2011.01.04 - 2016.2.29 දක්වා නිෙයා්ජ්‍ය ඉඩම් ෙකාමසාරිි , ෙදබරවැව
  • 2016.12.30 - 2018.05.21 දක්වා සහකාර ප්‍රා.ෙල්.වැල්ලවාය
  • 2018.05.22 සිට ප්‍රා.ෙල්.වැල්ලවාය

සහකාර ප්‍රාදේශීය ලේකම්

  නම නැත
සුදුසුකම්  
රැකියා ඉතිහාසය  
 
     
   
   

ගණකාධිකාරි

  නම එස්.එම්.සී සුජීවා සත්කුමාර මහත්මිය
සුදුසුකම් ව්‍යාපාර කළමනාකරණ ගණකාධිකාරි විශේෂ උපාධිය
රැකියා ඉතිහාසය

ගණකාධිකාරි - බුත්තල ප්‍රාදේශිය ලේකම් කාර්යාලය 2008

ගණකාධිකාරි (වැ/බැ) - වැල්ලවාය ප්‍රාදේශිය ලේකම් කාර්යාලය 2017

සහකාර අධ්‍යක්ෂ (සැලසුම්)

  නම එස්.එච් උදය කුමාර මයා
සුදුසුකම්

වාණිජවේදී (විශේෂ) උපාධිය - රුහුණු විශ්ව විද්‍යාලය

ව්‍යාපාර පරිපාලනපති - රුහුණු විශ්ව විද්‍යාලය

සංවර්ධන හා සැලසුම්කරණය පිළිබද ඩිප්ලෝමාව - (SLIDA)

ව්‍යාපාර පරිපාලන පශ්චාත් උපාධි ඩිප්ලෝමාව

රැකියා ඉතිහාසය

සංවර්ධන නිලධාරි - ග්‍රාමීය සංවර්ධන ව්‍යපෘතිය හම්බන්තොට - 1995

සංවර්ධන නිලධාරි - දිස්ත්‍රීක් ලේකම් කාර්යාලය හම්බන්තොට - 2002

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රමසම්පාදන සේවය - ශ්‍රී ලංකා සංවර්ධන පරිපාලන ආයතනය - 2009

සහකාර අධ්‍යක්ෂ  (ක්‍රමසම්පාදන) - දික්වැල්ල ප්‍රාදේශිය ලේකම් කාර්යාලය - 2010

සහකාර අධ්‍යක්ෂ  (ක්‍රමසම්පාදන) - දිස්ත්‍රීක් ලේකම් කාර්යාලය හම්බන්තොට - 2010

සහකාර අධ්‍යක්ෂ  (ක්‍රමසම්පාදන) - තිස්සමහාරාම ප්‍රාදේශිය ලේකම් කාර්යාලය - 2017

සහකාර අධ්‍යක්ෂ  (ක්‍රමසම්පාදන) - වැල්ලවාය ප්‍රාදේශිය ලේකම් කාර්යාලය - 2018

පරිපාලන නිලධාරී

   නම ඒච්.ඩබ්.ෙක්.රංජනි
සුදුසුකම්  අ.ෙපා.ස ( උ.ෙපළ) සමත්
රැකියා ඉතිහාසය  1991.10.10 මඩුල්ල ප්‍රා.ෙල්.කාර්යාලය
  1993 දිස්ත්‍රික් ෙල්.කාර්යාලය - ෙමානරාගල
  1995 අැල්පිටිය ප්‍රා.ෙල්. කාර්යාලය
  1998 වැල්ලවාය ප්‍රා.ෙල්.කාර්යාලය
  2017.09.15 සිට පරිපාලන නිලධාරි වැල්ලවාය

 

News & Events

15
අප්‍රේ2020
Corona Prevention Program | UPDATE STAGE 02

Corona Prevention Program | UPDATE STAGE 02

  COVID-19 තත්ත්ව වාර්තාව - වැල්ලවාය ප්‍රාදේශීය...

04
අප්‍රේ2020
Corona Prevention Program | UPDATE STAGE 01

Corona Prevention Program | UPDATE STAGE 01

  කොරෝනා (කොවිඩ්-19) වසංගත තත්ත්වය   යාවත්කාලීන කිරීම -...

Scroll To Top