කොට්ඨාශය   නම   තනතුර ලිපිනය දුරකථන අංකය
  new adr ආර්.එම්.අජිත් සමන් කුමාර මයා අතිරේක දිස්ත්‍රික් රෙජිස්ට්‍රාර් ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය,වැල්ලවාය  
  DO එම්.ඩී.එස්.සදමාලි මිය සංවර්ධන නිලධාරී ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය,වැල්ලවාය  
  CL එස්.ඒ.සී.නිල්මිණි මිය රාජ්‍ය කළමණාකරන සහකාර ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය,වැල්ලවාය  
  KKS වී.එම්.ලීලානන්ද මයා කාර්යාල කාර්ය සහයක ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය,වැල්ලවාය  
      ග්‍රාමීය රෙජිස්ට්‍රාර් වරුන්ගේ තොරතුරු    
කොට්ඨාශය   නම තනතුර ලිපිනය දුරකතන අංකය
 වැල්ලවාය  4  එස්.ඩබ්.එස්.කේ.ජී.සෙනෙවිරත්න මිය උපත්,මරණ හා විවාහ රෙජිස්ට්‍රාර්  විවාහා රෙජිස්ට්‍රාර් කාර්යාලය,හපුත‍ලේ පාර,මල්වත්තාවෙල,වැල්ලවාය

 0711022644

0554911008

 තෙළුල්ල  3  ඒ.එම්.සුජානි මිය උපත්,මරණ හා විවාහ රෙජිස්ට්‍රාර්  විවාහා රෙජිස්ට්‍රාර් කාර්යාලය,තෙළුල්ල,ඇතිලිවැව  

0 711485363

0555711388

 වැල්ලවාය  1  එම්.වයි.ඒ.මොහොමඩ් මයා විවාහ රෙජිස්ට්‍රාර්  පරණ ඇල්ල පාර,වැල්ලවාය  

0776998511

0552274574

News & Events

Scroll To Top