හැඳුනුම

ලිපිනය:
අැල්ල පාර
වැල්ලවාය,
Uva - Province
91200
ශ්‍රී ලංකාව
දුරකථනය:
+94 552274839
ෆැක්ස්:
+94 552274938

හැඳුනුම් පෝරමය

Send an Email
(අත්‍යාවශ්‍ය නොවේ)

News & Events

15
අප්‍රේ2020
Corona Prevention Program | UPDATE STAGE 02

Corona Prevention Program | UPDATE STAGE 02

  COVID-19 තත්ත්ව වාර්තාව - වැල්ලවාය ප්‍රාදේශීය...

04
අප්‍රේ2020
Corona Prevention Program | UPDATE STAGE 01

Corona Prevention Program | UPDATE STAGE 01

  කොරෝනා (කොවිඩ්-19) වසංගත තත්ත්වය   යාවත්කාලීන කිරීම -...

Scroll To Top