වැල්ලවාය ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයට අයත් දර්ශනීය සහ පෞරාණික ස්ථාන කිහිපයක විස්තර ඇතුළත් පුවත්පත් වල ඵල වූ ලිපි කිහිපයක් මෙම සටහනේ දක්වා ඇත. දේශීය විදේශීය සංචාරක ඔබටත් පුළුවන් මේ සංචාරක ස්ථාන නරඹා අසිරිය විඳගන්න. ඔබත් එන්න වැල්ලවායට... පා සටහන් පමණක් ඉතිරි කර මතකයන් රැගෙන යන්න...

FB IMG 1575964844128FB IMG 1575964848881FB IMG 1575964858545FB IMG 1575964862594FB IMG 1575964865545FB IMG 1575964870235FB IMG 1575964873966

News & Events

15
Apr2020
Corona Prevention Program | UPDATE STAGE 02

Corona Prevention Program | UPDATE STAGE 02

  COVID-19 තත්ත්ව වාර්තාව - වැල්ලවාය ප්‍රාදේශීය...

04
Apr2020
Corona Prevention Program | UPDATE STAGE 01

Corona Prevention Program | UPDATE STAGE 01

  කොරෝනා (කොවිඩ්-19) වසංගත තත්ත්වය   යාවත්කාලීන කිරීම -...

Scroll To Top