ඩෙංගු මර්ධන තරඟාවලියේ විනිෂ්චය මණ්ඩලය විසින් අවධානය යොමු කරනු ලබන නිර්ණායකයන් සහ ලබා දෙනු ලබන ලකුණු පහත ලිපියෙන් දක්වා ඇත. වැල්ලවාය කොට්ඨාසයේ ඔබේ ආයතනය මේ පිළිබඳව අවධානය යොමු කරන්න. දෙසැම්බර් 13 අපි එනවා ඔබේ ආයතනය පරීක්ෂා කරන්න. සූදානම් වන්න. ප්‍රාදේශීය ඩෙංගු මර්ධන කමිටුව.

Dengue Competition Marking Scheme Con

News & Events

10
Jun2021

අත්‍යාවශ්‍ය සේවා - කොවිඩ් වසංගතය තුළ

කොවිඩ් වසංගත සමය තුළ වැල්ලවාය කොට්ඨාසයේ සේවාලාභී...

Scroll To Top