ඩෙංගු මර්ධන තරඟාවලියේ විනිෂ්චය මණ්ඩලය විසින් අවධානය යොමු කරනු ලබන නිර්ණායකයන් සහ ලබා දෙනු ලබන ලකුණු පහත ලිපියෙන් දක්වා ඇත. වැල්ලවාය කොට්ඨාසයේ ඔබේ ආයතනය මේ පිළිබඳව අවධානය යොමු කරන්න. දෙසැම්බර් 13 අපි එනවා ඔබේ ආයතනය පරීක්ෂා කරන්න. සූදානම් වන්න. ප්‍රාදේශීය ඩෙංගු මර්ධන කමිටුව.

Dengue Competition Marking Scheme Con

News & Events

15
Apr2020
Corona Prevention Program | UPDATE STAGE 02

Corona Prevention Program | UPDATE STAGE 02

  COVID-19 තත්ත්ව වාර්තාව - වැල්ලවාය ප්‍රාදේශීය...

04
Apr2020
Corona Prevention Program | UPDATE STAGE 01

Corona Prevention Program | UPDATE STAGE 01

  කොරෝනා (කොවිඩ්-19) වසංගත තත්ත්වය   යාවත්කාලීන කිරීම -...

Scroll To Top