අප සුබසාධක සංගමය මගින් සංවිධානය කරනු ලැබූ මන්දාකිණි සප්ත ස්වර දැහැන - 2019.12.21 දින වැල්ලවාය මහින්ද රාජපක්ෂ සම්මන්ත්‍රණ ශාලාවේ දී සාර්ථකව නිම විය. 

Singers 22Final Res GrandWinners 10MarksFinal Res123Mandakini Thanking

News & Events

15
Apr2020
Corona Prevention Program | UPDATE STAGE 02

Corona Prevention Program | UPDATE STAGE 02

  COVID-19 තත්ත්ව වාර්තාව - වැල්ලවාය ප්‍රාදේශීය...

04
Apr2020
Corona Prevention Program | UPDATE STAGE 01

Corona Prevention Program | UPDATE STAGE 01

  කොරෝනා (කොවිඩ්-19) වසංගත තත්ත්වය   යාවත්කාලීන කිරීම -...

Scroll To Top