අප සුබසාධක සංගමය මගින් සංවිධානය කරනු ලැබූ මන්දාකිණි සප්ත ස්වර දැහැන - 2019.12.21 දින වැල්ලවාය මහින්ද රාජපක්ෂ සම්මන්ත්‍රණ ශාලාවේ දී සාර්ථකව නිම විය. 

Singers 22Final Res GrandWinners 10MarksFinal Res123Mandakini Thanking

News & Events

10
Jun2021

අත්‍යාවශ්‍ය සේවා - කොවිඩ් වසංගතය තුළ

කොවිඩ් වසංගත සමය තුළ වැල්ලවාය කොට්ඨාසයේ සේවාලාභී...

Scroll To Top