ස්ථානය ලිපිනය දුරකතන අංකය
මුලික ෙරා්හල වැල්ලවාය 0552274486
ග්‍රාම්ය ෙරා්හල හදපානාගල -
ෙසත්සිරි පුද්ගලික ෙරා්හල අැල්ල පාර , වැල්ලවාය  
උෟව ෙමඩිකල් ෙසන්ට්‍රර් හපුතෙල් පාර , වැල්ලවාය  
     
     
     

News & Events

Scroll To Top