මාර්තු 08 වන දිනට යෙදෙන ලෝක කාන්තා දිනයට සමගාමීව වැල්ලවාය ප්‍රාදේශිය ලේකම් කාර්යාලය විසින් සංවිධානය කරනු ලැබූ ලෝක කාන්තා  දින  සැමරුම 2019.03.22 වන දින වැල්ලවාය ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ දී පැවැත්වෙන ලදි.

මැතිවරණ කොමිෂන් සභාවේ සභාපතිතුමා‍ගේ ,මොනරාගල දිස්ත්‍රික් ලේකම්තුමියගේ හා වැල්ලවාය ප්‍රාදේශීය ලේකම්තුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් හා ආරාධිත අමුතුතන් රුසකගේ සහභාගීත්වයෙන් පැවැත්වෙන ලදි.

වැල්ලවාය ප්‍රදේශයෙන් බිහිවූ විශිෂ්ට කාන්තාවන් රැසක් මෙහි දී ඇගයුමට ලක් විය.

1

News & Events

Scroll To Top