නම/ස්ථානය ලිපිනය දුරකතන අංකය
ෙපාලිස් ස්ථානය - වැල්ලවාය අැල්ල පාර , වැල්ලවාය 0552274822
ෙපාලිස් ස්ථානය - කුඩාඔය තිස්ස පාර කුඩාඔය  
ෙපාලිස් ස්ථානය - තණමල්විල තණමල්විල , වැල්ලවාය  
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

News & Events

Scroll To Top